SUBSIDIES

WELKE SUBSIDIES KUNNEN VAN TOEPASSING ZIJN?


Er zijn verschillende subsidies en fiscale regelingen beschikbaar voor
het investeren in duurzame energieopwekking of energiebesparende maatregelen.
Wij adviseren u graag vrijblijvend voor welke regeling uw bedrijf in aanmerking komt.
Indien gewenst kunnen wij de subsidieaanvraag indienen.

De eerste ronde van de verbrede Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie wordt tussen dinsdag 24 november en donderdag 17 december opengesteld. Het SDE++ budget voor dit jaar bedraagt €5 miljard. Het budget voor toekomstige rondes wordt jaarlijks vastgesteld.

CO₂-reductie
CO₂-reductie is de centrale pijler in het Nederlands klimaatbeleid. Deze regeling maakt het mogelijk dat naast hernieuwbare energieproductie ook CO₂-reducerende technologieën in aanmerking komen voor subsidie. Daarmee heeft de SDE++-regeling een heldere doelstelling: op kosteneffectieve wijze zoveel mogelijk emissiereductie bereiken. Op die manier levert de regeling een belangrijke bijdrage aan de afspraak om in 2030 49% minder CO₂ uit te stoten dan in 1990.

Subsidiebedrag
SDE++ kan worden ingediend via een veilig die gefaseerd wordt opengesteld.
Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van hernieuwbare energie en de marktwaarde van de geleverde energie: maximum basisbedrag – correctiebedrag. De hoogte van de SDE++-bijdrage is daarmee afhankelijk van de ontwikkelingen van de energieprijs. Bij een hogere energieprijs krijgt u minder SDE++, maar ontvangt u meer van uw energieafnemer. Bij een lagere energieprijs krijgt u meer SDE++, maar ontvangt u minder van uw energieafnemer.

Met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) kunnen zakelijk gebruikers subsidie aanvragen voor een zonneboiler, een warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.


Voorwaarden

 • U heeft een geldig KVK-nummer (behalve als u een particuliere commerciële verhuurder bent in het geval van een warmtepomp en zonneboiler).
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u de koopovereenkomst voor het apparaat sluit.
 • U laat het apparaat in Nederland installeren.
 • U neemt de warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en of windturbine in gebruik binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft bij het vaststellen van de subsidie een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd.
 • U heeft een factuur en betaalbewijs nodig van de aanschaf en van de installatie van het bouwinstallatiebedrijf.
 • U verkoopt of verwijdert het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van uw subsidie.

Sinds 2021 is er ook subsidie mogelijk voor zonnepanelen projecten op een kleinverbruik elektra aansluiting (t/m 3x80a). Deze subsidie kunt u aanvragen vanaf 4 januari 2021 tot en met 31 december 2023. Voor 2021 is 40 miljoen euro beschikbaar voor zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Om een subsidieaanvraag in te kunnen dienen voor zonnepanelen dient u aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Zakelijke partijen komen in aanmerking voor subsidie voor zonnepanelen. Dit geldt voor alle rechtspersonen, maar ook de maatschap, stichting, vof en cv.
 • De installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit uit zonlicht door fotovoltaïsche zonnepanelen zijn aangebracht op of aan een gebouw.
 • De zonnepanelen laat u aansluiten op het elektriciteitsnet door een aansluiting met een totale maximale doorlaatwaarde van 3*80 A (kleinverbruikersaansluiting).
 • Het netto eigen verbruik op de kleinverbruikersaanvraag is minimaal 50.000 kWh in het jaar voorafgaand aan de subsidieaanvraag.
 • U kunt subsidie aanvragen voor een vermogen tussen de 15 - 100 kWp.
 • De installatie laat u uitvoeren door een bouwinstallatiebedrijf. De installatie mag u niet zelf doen.
 • U vraagt eerst de subsidie aan, voordat u een koopovereenkomst sluit met de leverancier van de zonnepanelen.
 • U moet de zonnepanelen in gebruik nemen binnen 12 maanden nadat u de beslissing over de subsidieaanvraag heeft ontvangen.
 • U heeft geen recht op ISDE-subsidie als er al eerder een andere subsidie voor dit apparaat is verstrekt. Onder 'verstrekt' wordt verlening en/of vaststelling van een andere subsidie verstaan.

Als uw organisatie investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie komt u mogelijk in aanmerking voor Energie-InvesteringsAftrek.

Hoeveel voordeel biedt EIA?
Deze regeling levert inkomsten- of vennootschapsbelastingplichtige ondernemers gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening. Voor 2020 is er een budget van € 147 miljoen. De minimale investering moet € 2.500 bedragen.

Wanneer kunt u profiteren van EIA?
U kunt profiteren van EIA als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U heeft een onderneming voor eigen rekening en bent belastingplichtig voor inkomsten- of vennootschapsbelasting in Nederland.
• U investeert in een bedrijfsmiddel dat voldoet aan de eisen van de Energielijst en dat minimaal € 2.500 kost.

Op welke investeringen is EIA van toepassing?
De EIA geldt voor duidelijk omschreven investeringen (vermeld op de energielijst 2020) die een forse energiebesparing opleveren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan LED verlichting, zonnepanelen (aangesloten op een kleinverbruik aansluiting) of HR-glas.
Voor die investeringen kunt u 45% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst (bovenop de gebruikelijke afschrijving). De aanvraag dient binnen 3 maanden ingediend te worden nadat de investeringsverplichting is aangegaan.

Rekenvoorbeeld
De fiscale winst in 2020 bedraagt € 500.000.
De vennootschapsbelasting is 16,5% voor de eerste schijf tot en met € 200.000 en 25% boven € 200.000.
U doet voor € 300.000 nieuwe energie-investeringen.
EIA bedraagt 45% van € 300.000, dat is € 135.000.
De fiscale winst wordt nu € 365.000 (€ 500.000 - € 135.000).
Zonder EIA betaalt u € 108.000 vennootschapsbelasting, met EIA betaalt u slechts € 74.250 vennootschapsbelasting.
Uw fiscale voordeel bedraagt € 33.750.
Het netto EIA-voordeel is ongeveer 11% van de investeringskosten.

Ondernemers profiteren met de MilieuInvesteringsAftrek van een aftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Het budget voor 2020 voor MIA is € 124 miljoen.

Op de Milieulijst staan bedrijfsmiddelen en technieken die minder milieubelastend zijn en gaan vaak verder dan wat de wet voorschrijft. U komt voor de MIA in aanmerking als u investeert in bedrijfsmiddelen of technieken die op de Milieulijst staan en voldoen aan de daarin gestelde eisen.
Ook bij de aanschaf van elektrische auto's of waterstofauto's kunt u fiscaal voordeel krijgen door middel van de MIA.

Voorwaarden MIA
- MIA aanvraag dient binnen 3 maanden na opdracht tot levering te worden ingediend.
- De te melden investeringskosten voor het bedrijfsmiddel bedragen minimaal € 2.500.
- De investering moet vermeld staan op de Milieulijst 2020.

Rekenvoorbeeld
Uw fiscale winst bedraagt na de reguliere afschrijving € 75.000 en u betaalt 25% belasting over de fiscale winst van uw bedrijf.
U investeert voor € 50.000 in een bedrijfsmiddel dat op de Milieulijst met code D is vermeld. De aftrek voor code D bedraagt 27% van € 50.000: dat is € 13.500. De fiscale winst wordt nu € 61.500 (€ 75.000 - € 13.500).
Zonder MIA zou u €75.000 x 25% = € 18.750 belasting moeten betalen.
Door gebruik te maken van de MIA betaalt u echter maar € 61.500 x 25% = € 15.375 belasting.
Uw directe fiscale voordeel bedraagt € 3.375.

De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies geeft u inzicht in het verder verduurzamen van uw onderneming en/of wagenpark. Ook geeft de SVM subsidie voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies. 

De regeling start op 1 oktober 2021 en loopt tot en met 30 september 2022.
Het budget voor deze subsidieregeling bedraagt € 28,2 miljoen.

Voor wie?
Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:
- 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
- niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Waarvoor krijgt u subsidie?
Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering. Voor het opstellen van een energieadvies op maat door een gespecialiseerde adviseur en voor de ondersteuning bij de uitvoering van het advies. Beide onderdelen vraagt u aan in één aanvraag per bedrijfspand.
U komt alleen voor subsidie in aanmerking als u een bewijs kunt overleggen dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd.

Inhoud van het energieadvies
U krijgt subsidie voor de kosten van een op maat gemaakt energieadvies. Daarin staan de mogelijke energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen (op het gebied van CO2-verlaging) voor uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering beschreven. Dit energieadvies moet zijn opgesteld door een energieadviseur van een extern bedrijf.
 
Het energieadvies bevat een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Denk bijvoorbeeld aan aanpassingen, zoals: het aanbrengen van muur-, vloer- of dakisolatie of HR++- glas. Of het toepassen van PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Maar ook kleinere aanpassingen, zoals het aanbrengen van ledverlichting, energiezuinigere koeling of keukenapparatuur. Daarnaast kan het gaan om aanpassingen in overige onderdelen van uw bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

Ondersteuning voor uitvoering maatregel uit energieadvies
Daarnaast kunt u ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies. Denk hierbij bijvoorbeeld aan ondersteuning bij het opstellen van een financieringsplan, een subsidieaanvraag voor een andere regeling of ondersteuning bij het opvragen van offertes voor het nemen van maatregelen. Ook voor de begeleiding van het uitvoeren van een maatregel kunt u subsidie aanvragen. Ook de ondersteuning bij het aanvragen van de SVM zelf komt in aanmerking van subsidie.

Subsidiebedrag
De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.

Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum subsidiebedrag van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.

Let op
- De kosten van de uit te voeren of uitgevoerde maatregelen zelf komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Voor de maatregelen zelf zijn mogelijk andere subsidies beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). U kunt zich laten ondersteunen om voor deze regelingen subsidie aan te vragen.
- U kunt alleen subsidie aanvragen als u bewijs overlegt dat u één of meerdere maatregelen uit het energieadvies gaat uitvoeren of heeft uitgevoerd. Het bewijs kan bestaan uit een getekende offerte, opdracht of een betaalbewijs. Uit de getekende offerte of opdracht moet blijken dat de maatregel binnen 2 jaar na het opstellen van het advies wordt uitgevoerd. Het moeten 'materiële' maatregelen zijn: een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.

Voorwaarden:
- Het jaarlijks energieverbruik per bedrijfspand is minder dan 25.000 m3 aardgas en minder dan 50.000 kWh elektriciteit;
- U heeft het bedrijfsgebouw in eigendom of u huurt een bedrijfsgebouw of een gedeelte van een bedrijfsgebouw
- Het bedrijfspand staat in Nederland;
- Het bedrijfspand is niet op een adres met alleen een woonbestemming;
- U vraagt per bedrijfspand maximaal 1 keer subsidie aan;
- Het gaat niet om kosten van advies op andere zaken.

Bent u benieuwd wat Green Desk voor uw bedrijf kan betekenen of heeft u een vraag? Laat een bericht achter, wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.